Historie Schola Pragensis

Akce, kterými hlavní město Praha prezentuje veřejnosti pražské školství, byly pod názvem SCHOLA PRAGENSIS zahájeny v roce 1996 a probíhaly až do roku 2002 v posledním týdnu měsíce března příslušného roku (výročí J.A.Komenského). V minulosti se každoroční výstava tématicky vázala vždy k jednomu z děl nebo zásadní myšlence „učitele národů“ J.A.Komenského.

V rámci jednotlivých ročníků tohoto projektu se uskutečnily dále uvedené akce, tématicky na sebe navazující :

I. ročník Schola Pragensis 1996

Výstava o pražském školství na Výstavišti Praha v Křižíkově pavilonu pod názvem „LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE“ - expozice škol všech typů, kulturní programy škol, školící akce pro učitele.

II. ročník Schola Pragensis 1997

Výstava pod názvem „SCHOLA PRAGENSIS SENSUALIUM PICTUS“ opět na Výstavišti Praha v Křižíkově pavilonu – ukázky výukových a herních programů škol s přímou účastí dětí, žáků a učitelů.

III. ročník Schola Pragensis 1998

Výstava v Průmyslovém paláci Výstaviště Praha pod názvem„PŘEDÁNÍ OHNĚ – TRADITIO LAMPADIS“ – živý a pestrý program dětí a žáků prezentující rozvoj vědění, tvořivost i zájmovou činnost pražských škol. Program byl připraven ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 15.

Výstaviště Praha ocenila tuto akci v závěru roku 1998 cenou  Sisyfos 1998. 

IV. ročník Schola Pragensis 1999

Prezentace pražských základních a středních škol na Výstavišti Praha, Křižíkovy pavilony pod názvem „ŠTĚSTÍ NÁRODA – GENTIS FELICITAS“. 

V. ročník Schola Pragensis 2000

Prezentační výstava pražských základních a středních škol v pravém křídle Průmyslového paláce, Výstaviště Praha. Téma „BRÁNA JAZYKŮ – MĚSTO OTEVŘENÝCH BRAN“ souznělo s tématem Společnosti Praha – Evropské město kultury, jehož logo ozdobilo projekt roku 2000. Ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 15 vzniklo na ploše 3800 m2 na 32 expozičních stánků jednotlivých škol. 

VI. ročník Schola Pragensis 2001

Prezentace pražských základních škol, pražských DDM a národnostních menšinve vztahu k pražskému školství v levém křídle Průmyslového paláce Výstaviště Praha. Téma „LABYRINT MOUDROSTI (Sapientiae labyrinthus)“. Ve spolupráci s městskými částmi a pražskými Domy dětí a mládeže dokumentovalo 35 prezentačních stánků úspěchy školství v rámci jednotlivých městských částí. Pódiová vystoupení, semináře, konference, workshopy.

VII. ročník Schola Pragensis 2002

Prezentace pražských středních a základních škol pod titulem Festival pražského školství na výstavišti PVA Letňany v prostoru 10 000 m2.

VIII. ročník Schola Pragensis 2003

Výstava je koncipována jako přehlídka pražských středních škol, středních odborných učilišť, uměleckých škol, vyšších odborných škol a domů dětí a mládeže formou expozic a pódiových vystoupení. Nový listopadový termín konání výstavy v Kongresovém centru Praha (83 vystavujících ve 2 patrech) má posloužit zejména jako nabídka pro žáky a jejich rodiče, kteří se rozhodují pro studijní obory na středních školách a učilištích.

IX. ročník Schola Pragensis 2004

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství, prostřednictvím výstavních expozic pražských středních škol, vyšších odborných škol, středních odborných učilišť, integrovaných středních škol, speciálních škol, uměleckých škol, soukromých škol a národnostních menšin. Součástí výstavy jsou pódiová vystoupení a projekce filmů, které charakterizují zaměření a jedinečnost pražských škol a učilišť, zároveň mapují sféry jejich mimoškolních činností. Ve 3 patrech Kongresového centra Praha bylo nainstalováno 99 výstavních expozic s prodlouženou výstavní dobou a možností i sobotní návštěvy.

X. ročník Schola Pragensis 2005

Jubilejní ročník výstavy s nabídkou studijních oborů pražských středních škol a učilišť s rekordní účastí 114 vystavujících ve 3 patrech Kongresového centra Praha.

Výstava na Magistrátu hlavního města Prahy k 10. výročí konání SCHOLA PRAGENSIS.

XI. ročník Schola Pragensis 2006

Přehlídka a nabídka pražských středních škol, vyšších odborných škol a středních odborných škol a učilišť. Ve 3 patrech Kongresového centra Praha a 3 návštěvních dnech shlédli zájemci 114 výstavních expozic a v přilehlém sále 25 hodin pódiových vystoupení a videoprojekcí.

XII. ročník Schola Pragensis 2007

Prezentační akce pražských středních škol, konané opět v Kongresovém centru Praha, se návštěvníkům ve 112 expozicích a 3denních pódiových vystoupeních a videoprojekcích představilo celkem 124 škol a dalších vystavovatelů, jako např. Pedagogicko – psychologické poradny a Zlatý Ámos – anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR.

XIII. ročník Schola Pragensis 2008

Akce byla určena široké veřejnosti a výrazně pomohla při rozhodování žáků základních škol a jejich rodičů při výběru studia na středních a vyšších odborných školách. Jednalo se o prezentaci pražských středních škol, konanou opět v Kongresovém centru Praha, návštěvníkům se představilo ve 124 expozicích a 3denních pódiových vystoupeních a videoprojekcích celkem 127 škol a dalších vystavovatelů, tj. Pedagogicko - psychologické poradny, Zlatý Ámos - anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR, Národnostní menšiny při MHMP a Úřad práce hl.m. Prahy.

XIV. ročník Schola Pragensis 2009

Ve dnech 12-14. listopadu 2009 se konala prezentace pražských středních škol, která již tradičně probíhala Kongresovém centru Praha, návštěvníkům se představilo ve 139 vystavovatelů převážně škol. Souběžně školy mohly představit své úspěchy a práci při 3denních pódiových vystoupeních a videoprojekcích.

Akce byla určena široké veřejnosti, rodičům a žákům druhého stupně základních škol, kterým pomáhá při rozhodování při výběru studia na středních a vyšších odborných školách. Nově se na tomto ročníku Scholy Pragensis představil i projekt „ŘEMESLO ŽIJE!, který vznikl pod záštitou náměstkyně primátora ing.M. Kousalíkové.

Výstavu navštívilo za tři dny jejího konání cca 43 000 návštěvníků.

XV. ročník Schola Pragensis 2010

Ve dnech 25.-27. listopadu 2010 se konala v Kongresovém centru Praha přehlídka pražských středních škol Schola Pragensis. Počet expozic se zvýšil na 156, z toho 151 vystavovatelů bylo ze státních a soukromých středních a vyšších odborných škol. Mezi ostatní vystavovatele patřily pedagogicko-psychologické poradny, oddělení MHMP pro práci s menšinami, Úřad práce hl. m. Prahy. Velmi příznivý ohlas u návštěvníků měla pódiová vystoupení, proběhly přehlídky videoprojekce z činnosti škol.

Svou expozici na  výstavě měl projekt ŘEMESLO ŽIJE! Návštěvníci měli možnost zhlédnout prezentace škol a při poradenské činnosti obdrželi nové informace o možnosti studovat další učební obory na pražských středních školách.

Výstavu zahájila dne 25. listopadu 2010 paní Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. města Prahy pro oblast  školství, vzdělávání a volného času, která nad výstavou převzala záštitu.

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnili Ing. Stanislav Karabec, PhD., ředitel odboru organizačně správních činností a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Petr Bratský, senátor a člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR, PhDr. Milan Pešák, senátor a člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR a další pozvaní hosté. Po slavnostním zahájení si hosté prohlédli celou expozici výstavy.

Výstavu navštívilo ve čtvrtek 25.11.2010 14 910 návštěvníků; v pátek 26.11.2010 18 650 návštěvníků; v sobotu 27.11.2010 12 580 návštěvníků, celkem výstavu navštívilo 46 140 návštěvníků. Největší návštěvnost byla v pátek dopoledne mezi 9 - 11 hodnou, kdy výstavu zhlédlo 6 200 zájemců. 71 % návštěvníků byly žáci různých typů škol.

XVI. ročník Schola Pragensia 2011

Ve dnech 24. - 26. listopadu 2011 se konala v Kongresovém centru Praha přehlídka pražských středních škol Schola Pragensis. Představilo se 149 vystavovatelů, z nich 103 byly školy zřizované hl. m. Prahou, 31 bylo škol soukromých. Mezi ostatní vystavovatele patřily pedagogicko-psychologické poradny, oddělení MHMP pro práci s menšinami, Úřad práce hl. m. Prahy, projekt Rok chemie a součástí přehlídky bylo i regionální kolo soutěže Gastro Junior. Velmi příznivý ohlas u návštěvníků měla pódiová vystoupení, proběhly přehlídky videoprojekce z činnosti škol.

Svou expozici na výstavě měl projekt ŘEMESLO ŽIJE! Návštěvníci měli možnost zhlédnout prezentace škol a při poradenské činnosti obdrželi nové informace o možnosti studovat další učební obory na pražských středních školách.

Výstavu zahájil dne 24. listopadu 2011 pan Ing. Antonín Weinert, CSc., náměstek primátora hl. města Prahy, který nad celou akcí převzal záštitu. Po slavnostním zahájení si hosté prohlédli celou expozici výstavy.

Součástí výstavy byla pódiová vystoupení a projekce filmů charakterizující zaměření a jedinečnost jednotlivých škol. Na tomto ročníku se představilo 19 vystavovatelů ve 37 pódiových vystoupeních. Návštěvníci shlédli módní přehlídky nejen klasických oděvních škol, ale i přehlídku zdravotnických uniforem, účesové show s prezentacemi současných trendů, ukázky klasických, lidových i moderních tanců, divadelní představení v českém, anglickém a španělském jazyce. Návštěvníci se seznámili se základními prvky sebeobrany, jejichž znalost je v dnešní době takřka nutností. Dům zahraničních služeb upozornil žáky na možnosti studia v Evropě prostřednictvím programů Comenius, e-Twinning, aj.

Kromě živých pódiových vystoupení se 8 vystavovatelů představilo prostřednictvím projekcí filmů charakterizujících zaměření a jedinečnost jednotlivých škol a zároveň mapujících jejich bohatou mimoškolní činnost.

Součástí doprovodného programu výstavy byl také 18. ročník regionální soutěže GASTRO JUNIOR – NOWACO CUP 2012, ve které se představili mladí odborníci v oblasti gastronomie. Zasoutěžili si žáci oborů kuchař, cukrář a číšník.

Rok 2011 byl mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistry, IYC), proto na tomto ročníku výstavy Schola Pragensis nechyběla ani prezentace Roku chemie. S představením „moderní hodiny chemie“ a dalšími workshopy z oblasti chemie se představila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Národní technické muzeum a Masarykova střední škola chemická.

Návštěvní doba byla již tradičně ve čtvrtek a v pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin.

Výstavu navštívilo ve čtvrtek 24.11.2011 12 854 návštěvníků; v pátek 25.11.2011 15 677 návštěvníků; v sobotu 26.11.2011 11 266 návštěvníků, celkem výstavu navštívilo 39 797 návštěvníků. Největší návštěvnost byla v pátek dopoledne mezi 9. – 11. hodinou, kdy výstavu zhlédlo 5 900 zájemců. 72 % návštěvníků byli žáci různých typů škol.

V rámci XVI. ročníku výstavy provedla Soukromá VOŠ umění a reklamy, s.r.o., Praha 4, Pošepného nám. 16, marketingový průzkum v rámci praxe studentů.