Vyhlášení soutěže o nejlepší plakát pro přehlídku Schola Pragensis 2017

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže vyhlašuje soutěž na vytvoření reklamního plakátu k akci Schola Pragensis 2017.

Předmět soutěže:

Předmětem soutěže je navrhnout plakáty pro 22. ročník přehlídky pražských středních škol Schola Pragensis 2017 za níže specifikovaných podmínek.

Účastníci soutěže:

Soutěž je vyhlášena jako veřejná, neanonymní. Je určena všem žákům a studentům škol, které se rozhodnou pro účast jako vystavovatelé na 22. ročníku výstavy Schola Pragensis (dále jen „soutěžící“).

Podmínky soutěže:

1. Soutěžící předloží prostřednictvím své školy vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně označené a podepsané návrhy dodá nejpozději do 12:00 hodin dne 30. 6. 2017.

2. Soutěžní návrh musí být do výše uvedené doby doručen na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství a mládeže
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1

Škola doručí jednotlivé soutěžní návrhy v uzavřené obálce označené v levém rohu nápisem: „SOUTĚŽ – PLAKÁT SCHOLA PRAGENSIS 2017“

3. Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce a bude obsahovat minimálně tyto informace:

 • Schola Pragensis
 • 22. ročník
 • přehlídka a nabídka pražských škol
 • Kongresové centrum Praha
 • 23. – 25. 11. 2017
 • Čt, Pá 9 – 18 hod., So 9 – 15
 • vstup zdarma
 • www.scholapragensis.cz
 • Doporučené:

  • autor plakátu má možnost vymyslet motto výstavy, které doplní do plakátu
   Návrh bude také obsahovat oficiální logo přehlídky a logo MHMP.

4. Soutěžní návrh musí obsahovat na zadní straně tyto informace:

 • jméno a příjmení autora
 • věk autora
 • telefon autora a emailová adresa
 • podpis autora
 • název školy
 • telefon do školy a emailová adresa
 • ročník
 • jméno kontaktní osoby za školu

5. Soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny a nebudou obsahovat všechny požadované informace, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

6. Soutěžící svým podpisem na soutěžním návrhu dává najevo souhlas s podmínkami soutěže a bezúplatným vystavením soutěžních prací.

Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů:

1. Soutěžící může v rámci soutěže zaslat nejvýše jeden návrh plakátu (vždy sada v předepsaných formátech papíru – viz. následující bod). Každá škola, která se hodlá zúčastnit 22. ročníku výstavy Schola Pragensis 2017 jako vystavovatel, může zaslat nejvýše tři návrhy za tři žáky nebo studenty. Ke každému zaslanému návrhu je nutné zároveň přiložit i soutěžní návrh na CD.

2. Sada předepsaných formátů papíru, pro které je nutné zpracovat grafický soubor

 • 210 mm x 297 mm (na výšku), standardní plakát
 • 1060 mm x 190 mm (na šířku) – plakát pro rámečky ve vozech metra
 • barevnost neomezena.

3. Podoba vítězného plakátu je později využívána i na jiné druhy tiskovin – například pro pozvánky velikosti DL, plakáty až do velikosti formátu papíru A0, CLV rámečky a další formáty. Je proto doporučeno, aby bylo možné podobu plakátu snadno upravovat v grafickém programu.

4. V případě, že soutěžní plakát bude obsahovat další informace vyjma výše uvedených, je nutné, aby plakát neobsahoval texy a symboly, které nejsou v souladu s právním řádem České republiky, nepředstavoval neetické jednání, případně aby byl plakát vyvážený z pohledu genderu apod.

Hodnocení:

1. Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem soutěže.

2. Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

a. splnění požadavků dle zadání,

b. originalita soutěžní práce,

c. jednoduchost a srozumitelnost,

d. možnost využití pro jednotný vizuální styl akce,

e. možnost zvětšení, zmenšení a využití pro polygrafické zpracování.

3.  Hodnotící komise vyhodnotí na základě stanovených kritérií nejlepší návrh do 1. 8. 2017.

Vyhlášení výsledků soutěže:

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat. Vyhlašovatel zveřejní výsledky na svých webových stránkách.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne při zahájení výstavy Schola Pragensis 2017 v Kongresovém centru Praha. Vítěz soutěže obdrží odměnu. Oceněné návrhy plakátů jsou majetkem vyhlašovatele a odměna, kterou vítěz obdrží, nahrazuje autorský honorář. Tímto přechází licenční práva na vyhlašovatele. Vyhlašovatel pak může bezvýhradně plakáty využít pro propagaci výstavy Schola Pragensis a školství v hlavním městě Praze.

Doplňující informace:

1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit.

2. Díla, která byla zaslána do soutěže, se nevracejí.

3. Vybraná díla, která byla zaslána do soutěže, mohou být vystavena v rámci výstavy Schola Pragensis 2017.

Vyhlašovatel:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor školství a mládeže
Jungmannova 35/29
Praha 1
zastoupený:
Mgr. Lenkou Němcovou
ředitelkou odboru školství a mládeže

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Dvořák
Magistrát hlavního města Prahy
odbor školství a mládeže
oddělení regionálního školství
Jungmannova 35/29
Praha 1